1. Тойрог: 
Үйл ажиллагаагаа тасралгүй үргэлжлүүлнэ гэсэн утгыг тойргоор илэрхийлсэн.

 

2. Шувуу:
Шонхор шувуу нь хамгийн өндөрт нисдэг, хурц хараатай шувуу бөгөөд бид санхүүгийн сахилга баттай, няхуур байна гэсэн утгыг илэрхийлсэн болно.

 

3. Далавч:
Оргил өөд тэмүүлэхийг билэгддэг ба санхүүгийн салбартаа тэргүүлэгч нь болохыг эрмэлзэнэ гэсэн утгыг илэрхийлсэн болно.

 

4. Нар:
Нар нь амьд организмыг тэтэгдэгийн адилаар бид харилцагч нарын санхүүгийн эрэлт, хэрэгцээг нар мэт гэрэлтүүлэн хангахыг илэрхийлсэн болно.

 

ЛОГОНЫ ҮНДСЭН УТГА, САНАА:
Манай Банк Бус Санхүүгийн Байгууллага нь үйл ажиллагаандаа санхүүгийн сахилга баттай, хянуур хандахын зэрэгцээ  ҮЙЛЧИЛГЭЭ-г нэн тэргүүнд тавьсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагчидийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн ажиллахыг зорино.