Нийгмийн хариуцлага

Манай Банк Бус Санхүүгийн Байгууллага нь нийгмийн хариуцлагаа өндрөөр ухамсарлан, Байгаль орчин, Нийгэм, Харилцагч, Боловсрол гэсэн чиглэлээр нийгэмд тустай үйл хэрэгт хувь нэмрээ оруулахаар ажиллаж байна.